سید حمیدرضا علوی مدیرعامل شتابدهنده تریگ آپ

درباره خانه نوآوری میگه:در خانه نوآوری شما در یک فضای دوستانه می توانید با جدیت اهدافتان رو دنبال کنید و مطمعن باشید مدیران خانه نوآوری هم پیگیررسیدن شما به اهدافتان هستند .