همیشه آغاز

انسان همواره در نقطه آغاز است و هر جمله ما، نخستین سخنی خواهد بود که در «اکنون» ثبت میکنیم. من اگر جای ارسطو و شاگردانش بودم، انسان را جای حیوان ِ ناطق و ضاحک و نظایر آن، موجود «همواره در آغاز» معرفی میکردم. و حال آغازی دگر در اکنون دگر ... دهم فروردین نود و هفت