⭐شرکت زنجیره‌بلوکی: Filament⭐

فیلامنت سازنده نرم‌افزار و سخت‌افزار برای دسترسی به اینترنت در محیط‌های صنعتی است.

راهکارهای فیلامنت به شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا با استفاده از اینترنت اشیا و زنجیره‌بلوک نظارت بهتری بر دارایی‌های‌شان داشته باشند.