طرح توجیهی تولید محصولات فرفورژه (گل نرده) سال 1402 + پشتیبانی

محصولات فرفورژه (گل نرده) ، بعنوان مبلمـان و اثاثیـه لـوکس و فـانتزي محـسوب مـی گردنـد و لـذا موارد مصرف آن نیز در خانه ها ، ادارات ، شرکت ها و موارد مشابه خواهد بود .

محصولات فرفورژه (گل نرده) بعنوان محصولات لوکس مطرح می باشند و لذا مصرف آن نزد خانوارهـاي مرفع و طبقه هاي بالاي جامعه صورت می گیرد.

اصلی ترین عامل در انتخاب محصولات فرفورژه توسـط مـشتریان ، کیفیـت ، شـکل ظـاهري و دکوراسیون این کالاها می باشد . بنابراین در صورتیکه تولید کننـده نتوانـد نیـا ز مـشتري را از ایـن لحاظ تامین نماید ، مسلما کالاهاي جایگزین مورد توجه مشتري قرار خواهد گرفت .

قیمت :

قیمت محصولات فرفورژه (گل نرده) به نسبت کالاها ي مشابه خود بالاتر اسـت . البتـه لازم اسـت بـه این مسئله توجه شود که مقایسه قیمت لازم است در مورد کالاهاي مشابه صورت گیـرد . بعنـوان مثـال یک تختخواب فرفورژه از یک تختخواب فلزي با همـان شـرایط از قیمـت بـالاتري برخـوردار اسـت .

ولی در صورت یکه همان تختخواب ( فرفورژه ) با یک تختخـواب چـوب ی لـوکس مـورد مقا یـ سه قـرار گیرد، در ا ینصورت موضوع بر عکس خواهد شد . بنابراین قیمت عاملی است که مـشتر ي در هنگـام انتخاب ، توجه زیادي به آن دارد و با توجه بر ا ینکه بعلت تعدد بـالا ي کـالا ي جـایگزین ، مـشتري از حق انتخاب بالائی بر خوردار است لذا حساسیت انتخاب به نسبت قیمت بالا خواهد بود.

شکل ظاهري و دکوراسیون فانتزي :

یکی از دلایل اصلی انتخاب محصولات فرفوژه از سوي مشتریان ، شـکل فـانتزي و طـرح هـا ي شاد و لوکس آن می باشد و به نوع ی می توان گفـت کـه کـسب و کـار تولیـد محـصولات فرفـورژه تلفیقی از هنر و صنعت است . از ا ینرو تولید کننده لازم است در طراحی و تولید ایـ ن اصـل را کـاملا مورد توجه قرار دهد تا از شانس بیشتري در انتخاب شدن توسط مشتري بوجود آورد .

سرویس کامل :

برخی مـشتر یان خواهـان خر یـ د سـرو یس کامـل محـصولات فرفـورژه مـی باشـند کـه شـامل سرویس خواب ، میز تلویزیون ، سرویس غذاخور ي و برخی قطعـات د یگـر مـ ی باشـد ، هـستند . از اینرو لازم است تولید کننده توان ساخت سرویس کامل فرفورژه را داشته باشد .

در طرح توجیهی تولید محصولات فرفورژه (گل نرده) ، کلیه درامدها و هزینه ها و سود این کسب و کار به صورت تخصصی و به روز براورد میشود.

ضمنا در صفحه ی زیر میتوانید با صفر تا صد تولید محصولات فرفورژه (گل نرده) آشنا شده و مراحل تولید محصولات فرفورژه (گل نرده) و مواد اولیه و ماشین آلات خط تولید مورد نیاز آن را مطالعه نمایید.

طرح توجیهی تولید محصولات فرفورژه (گل نرده) سال 1402 + کامفار + گرید + پشتیبانی (کلیک کنید)