طرح توجیهی تولید کاشى و سرامیک سال 1402 + کامفار + گرید + پشتیبانی

کاشى و سرامیک از مواد ساختمانى واسطه ایست که گر چه در ابتداى امر بعنوان مواد تزئینى جلب توجـه نمـوده و مورد توجه قرار نمى گیرد ولی ا ز اهمیت بسیار زیادى برخوردار است . اسـتفاده از کاشی ها در سـاخت ابنیه ها و بکار گیرى نوع مرغوب آنها با داشتن فاکتورهاى مورد نظر مانند مقاومت در برابر استهلاک، رنگ ناپذیرى و غیره در ارزش دادن به ابنیه ها نقش مهمى دارد. لذا بـا توصـیف گفته شده کاشى کف در بازار فروش داراى جایگاه خاص خود بوده و سالهاى متمادى است که مـورد مـصرف قرار مى گیرد و از این جهت مصرف کنندگان با آن آشنائى کامل دارند.

از نظر تقاضا باید گفت که با توجه به غیر استاندارد بودن ساختمانهاى در حال احـداث و ابنیـه هائیکـه بعـداً احداث خواهد شد نمى توان میزان تقاضاى واقعى را برآورد نمود لیکن با توجه به رشد جمعیـت در سـالهاى آتى و نیاز به مسکن که امرى غیر قابل اجتناب بوده و شاخص تراکم در واحد هاى مسکونى شهرى کـه برابـر 7/5 بوده و بیشتر کاشى و سرامیک را مورد استفاده قرار مـى دهـد، مـسکن مـورد نیـاز سـالیانه کـشور برابـر 5/6 میلیون واحد مسکونى با حداقل زیر بناى یکصد متر مربع خواهد بود که با منظور نمودن تعداد مسکن شهرى موجود و حدود 24 مترمربع فضاى بهداشتى، آشپزخانه و غیره که نیاز به کاشى و سرامیک براى پوشش دارند، کل کشور سالیانه براى تأمین کمبود مسکن و پ وشش کف فضاى بهداشتى و آشپزخانه احتیاج به 44 میلیون متر مربع کاشى و سرامیک دارد که چنانچه کلیه جوازهاى صادره به بهره بردارى برسد، 9210000 مترمربع کمبود در این زمینه وجود داشته و احداث واحد یا واحد هائى براى تولید آن قابل توجیه مى باشد .

ذکر ایـن نکتـه نیـز لازم است که در دنیاى کنونى که سیستم و حمل و نقل به بهترین وسائل مجهز مى باشد برآورد نیاز داخلى گر چه داراى اهمیت است ولى نمى تواند فاکتور اصلى در احداث یا عـدم احـداث یـک واحـد باشـد بلکـه چنانچه کالا با کیفیت قابل قبول جهانى تولید گردد، می تواند به اقصى نقاط جهـان صـا در شـده و خـصوصاً براى ایران که شیخ نشینهاى خلیج فارس در همسایگى آن مى باشد احداث اینگونه واحد توجیه پذیر اسـت .

در مورد قیمت فروش باید گفت که کاشى و سرامیک داراى قیمت تثبیت شده نبوده و در بازار مصرف مـى بایـستى با رقباى خود به رقابت بپردازد . در این رقابت آنچه از همه مهمتر است پائین نگه داشـتن قیمـت محـصول و بالا بردن کیفیت در حد انتظار خریدار است . در این صورت حتى اگر میـزان تقاضـا در بـازار از حـد متعـارف پائین تر بوده و یا عرضه کالا زیاد باشد تولید کننده مى تواند با سیاستهائى که اعمال مى نماید جاى خـود را در میان رقباى داخلى باز نموده و در صحنه بین المللى با کالاى مشابه خود به رقابت بپردازد .

بنابراین قیمت کاشی و سرامیک با توجه به عوامل فوق بصورت خود کار تعیین گردیده گر چـه کمبـود آن مـى توانـد در فـروش مؤثر باشد لیکن عوامل ذکر شده نیز بى تأثیر نبوده و سرنوشت قیمت را تعیین می کند.

در طرح توجیهی تولید کاشى و سرامیک ، کلیه درامدها و هزینه ها و سود این کسب و کار به صورت تخصصی و به روز براورد میشود.

ضمنا در صفحه ی زیر میتوانید با صفر تا صد تولید کاشى و سرامیک آشنا شده و مراحل تولید کاشى و سرامیک و مواد اولیه و ماشین آلات خط تولید مورد نیاز آن را مطالعه نمایید.

طرح توجیهی تولید کاشى و سرامیک سال 1402 + کامفار + گرید + پشتیبانی (کلیک کنید)