تستتتت

بیا باز مثل قبل عاشق هم بمونیم بیا قول بدیم همه جا مراقب عشقمونیم همه...