ویرگول
ورودثبت نام
Mahdi Fadavi
Mahdi Fadavi
خواندن ۱ دقیقه·۲ ماه پیش

مقدار دهی پیش فرض به فیلد تاریخ در فیلامنت

در فرم یکی از پروژه ها دو تاریخ داشتم ، تاریخ شروع اشتراک و تاریخ پایان اشتراک که یک سال بعد از تاریخ شروع بود و می خواستم که بعد از این که کاربر تاریخ شروع اشتراک رو تنظیم کرد تاریخ پایان به صورت خودکار روی یک سال بعد تنظیم بشه.

نتیجه شد کد زیر (شاید به کار شما هم بیاد) :

JalaliDatePicker::make('start_date') ->label(__('fields.start_date')) ->before('end_date') ->displayFormat('d F Y') ->closeOnDateSelection() ->required() ->default(date(now())) ->reactive() ->afterStateUpdated(function (callable $get, callable $set) { $start_date = $get('start_date'); $start_date = Carbon::parse($start_date); if (!$start_date) $set('end_date', null); $set('end_date', $start_date->addYear()); }), JalaliDatePicker::make('end_date') ->label(__('fields.end_date')) ->after('start_date') ->displayFormat('d F Y') ->closeOnDateSelection(),
filamentphpفیلامنتلاراولlaravelتاریخ شمسی
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید