تسمه نقاله گریپ

 تسمه نقاله گریپ
تسمه نقاله گریپ

تسمه نقاله گریپ با شکلی خاص و آج هایی به شکل لانه زنبوری در طرح و انـدازه های مـختلف مـورد بهره برداری قرار میگیرد.
 این نـوع تسمه نـقاله که بنام گــریپ و یـا تسمه نقاله شناخته می شـود در سـه گـروه می توان دسـته بنـدی نمـود :

  • -    گــریـپ لاسـتیـکی پشـت پـلی استـر
  • -    گریپ لاستیکی پشت لاستیکی یا (Rubber)
  • -    گـریـپ پی وی سی پشت پلـی اسـتر

گریپ پی وی سی در صنایع غذایی و عمدتا" در بسته بندی مـواد غـذایی مورد اسـتـفاده قرار می گیرد. گریپ لاستیکی پشتپلی استر در صنایع کارتن سازی و چاپ و بسته بندی که معمـولا با دو لـایه منـجید و گاه با سـه لایه منـجید و ضـخامت بیـشتری مـوجود اسـت.

گــریپ هـای پـشت پلی اسـتر درجـایی که زیـر تـسـمه از صفـــحه هایی فلـزی اسـتفـاده می شود، کار می کند اما گریپ پشت لاستیکی در جایی کار می کند که زیـر آن غـلطک های مخـصـوص و یـا رولیـک نوار نـقاله تــعبیه شـده باشد. روکـش رویـه این تســمه نقـالـه دارای فـرورفتـگی و برجـسـتگی است که از لغــزش بار در شیـب های با زاویـه نـسبـتا تـنـد جلوگیری میکند. گریـپ نقـاله در صـنایع مواد غـذایی نیز کـاربرد بسـیاری دارد ولی به دلیــل بهـداشتی نبـودن تسمه های گـریپ نقاله لاسـتیـکی، در صــنایع مواد غـذایی گـریپ p.v.c مـورداستفاده قرار می گیرد. این نوع گریپ پی وی سی با ضخـامت 4 الی 5مـیل بیشـترین استـفاده را دارد. امـا یک نوع تسمه نقاله گریپ دیگـر با ضـخـامت 7 الی 8 میـل نـیز موجود مـی باشـد.