خشک چوب و خشک سیم و خشک پوست/ از کجا می آید این آوای دوست؟

تا چند دقیقه پیش بسیار هراسان بودم ... قلبم داشت می لرزید ... از آینده...