بنيانگذار کيوکوشين کاراته در ايران

یوسف شيرزاد متولد 11 دی ماه سال 1328 ( اول ژانويه 1950) می باشد. او در سن 12 سالگی به ورزش کشتی، بوکس و کشتی کج روی آورد. در سن 14 سالگی کاراته را نزد استاد ابوطالب ماشين چيان در باشگاه کاخ جوانان سابق شروع کرده و در سن 19 سالگی با توافق استاد ماشين چيان با درجه کمربند قهوه ای با استاد فرهاد وارسته بنيانگذار سبک کان ذن ريو آشنا و به تمريانات خود در محل باشگاه لشکر يک گارد زير نظر ايشان ادامه دهد و تا سال 1355 افتخار شاگردی اين دو استاد بزرگ را داشته است.

او از سال 1352 که فدراسيون کاراته ايران تأسيس شد، به عضويت اولين تيم ملی کاراته ايران در آمده و به مدت 3 سال در عضويت اين تيم بوده است. ضمناً قبل و بعد از تأسيس فدراسيون کاراته، در مسابقات مختلف داخلی و مسابقات بين المللی کاراته سال 1354 که بيش از 40 کشور در آن شرکت داشتند شرکت نموده و مقام هايی را کسب نموده است.

پس از گذشت بيش از 12 سال فعاليت در ورزش رزمی و با توجه به آشنايی و تجارب کاملی که در ورزش های کشتی، بوکس، دفاع شخصی و همچنين ورزش های رزمی چينی، کره ای و ژاپنی به دست آورده در تاريخ 16 ارديبهشت 1352 در سن 24 سالگی مکتب کاراته شيرزاد را با تکيه بر تجربيات غنی خود، در مدرسه مکتب نوبخت بنيان نهاد. به دليل اينکه هيچ گونه تعصب و گرايشی نسبت به هيچ سبک خاصی نداشت، روشی را که در مکتب خود تدريس می کرد به عنوان راه و روش کاراته يا کاراته دو نامگذاری نمود.

سوسای اویاما و کانچو شیرزاد
سوسای اویاما و کانچو شیرزاد

کانچو شيرزاد با مشاهده فيلم اولين دوره مسابقات سبک کيوکوشين کاراته که در سال 1975 تحت عنوان بزرگان کاراته معروف شده بود با سوسای ماسوتاتسو اوياما بنيانگذار کيوکوشين کاراته در ژاپن آشنا شده و پس از گذراندن دوره های ويژه ( اوچی ديشی ) و آزمونهای مخصوص با دريافت کمربند سياه ( دان 3 ) نمايندگی سبک کيوکوشين کاراته در ايران را کسب کرد.

کانچو از آن پس به طور منظم حداقل سالی دوبار در ارديبهشت و آبان ماه هر سال به ژاپن سفر کرده و با سوسای اوياما تمرين می نمود. در سال 1979 اولين تيم ملی کيوکوشين ايران را تشکيل داده و در دومين دوره مسابقات جهانی که در توکيو برگزار شد با 4 ورزشکار حضور يافتند که اعضا اين تيم عبارت بودند از بهروز شيرزاد، مرحوم سيامک شيرزاد، خسرو شيرزاد و مسعود همايونپور.

تا قبل از فوت سوسای که در 6 ارديبهشت 1373 (26 آوريل 1994) اتفاق افتاد به طور تنگاتنگ و صادقانه با ايشان همکاری داشتند. ده روز پس از فوت سوسای اوياما در تاريخ 16 ارديبهشت 1373 ( 6 می 1994) نام مکتب کاراته خود را که در سطح کشور به طور گسترده فعاليت داشت به نام جهانی سازمان بين المللی شيرزاد کيوکوشين ( شين ذن ) تغيير داده و سبک خود را به دنيا معرفی و کليه تجربياتش در ورزشهای رزمی را در اختيار مشتاقان کاراته حقيقی قرار داد و اکنون نيز نمايندگان اين سازمان در ايران و ساير کشور های جهان به بسط و گسترش اين سبک مشغولند.

از اين رو تمامی استادانی که در سبک های مختلف آزاد ( شاخه های کيوکوشين ) در ايران فعاليت می کنند، يا از شاگردان ايشان و يا اينکه شاگرد شاگردان ايشان محسوب می شوند.