مریم مقدس برهان این افراد را دنبال می‌کند:

مدیرعامل ایوند، بنیانگذار همفکر، مدیر سابق کانون کارآفرینی ایران. که استارتاپ آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها
صبح‌ها با لباس مبدل به عنوان مدیریت محصول و شب‌ها در حال شکار باسیلیسک در حوالی آیزنگارد قابل مشاهده است.
هر نوشته ای که اینجا میزارم، حکم تجربه ی جهان موازی رو برای من داره!
دانشجوی دکترای ادیان و فرهنگ‌ها، ایران‌پژوه، مترجم، نویسنده، اهل زبان و زبانشناسی، طرفدار اتاقکی کم نور و پر کتاب