پادکست فردا

🎙 پادکست فردا

🔸به طور میانگین در بهترین حالت هر انسان ۴۰۰۰ هفته روی زمین زندگی می کنند.

🔹در این شماره از پادکست فردا می خواهیم راجع به کوتاهی زندگی صحبت کنیم

در پادکست فردا از آینده و فناوری روز برای زندگی ما می گوییم