پادکست فنوین

در این پادکست به مباحثی در دنیای فناوری می پردازیم که می توانند راهکارهای نوین به کسب و کار شما بدهند.

🔹امر‌وز می خواهیم در مورد مهارت های نرم و تاثیر آن در پیشرفت کسب و کار صحبت کنیم. (قسمت دوم)

🌟شما می توانید پادکست های رادیو آوای ایران زمین را در صفحه اصلی رادیو بشنوید

🔻🔻🔻🔻

https://radio.izbank.ir