توسعه دهنده ، دوستدار روانشناسی ،هوش مصنوعی ،کارآفرینی