اینجا بیشتر چیزایی رو منتشر میکنم که دوست ندارم برای کسایی که منو میشناسن ازشون حرف بزنم!