اینجا بیشتر چیزایی رو منتشر میکنم که دوست ندارم برای کسایی که منو میشناسن ازشون حرف بزنم!


این سطحِ سختی که به زور خودمان را رویش ثابت نگه داشته‌ایم

حس تنفر عجیبی داشتم. نسبت به تو، نسبت به رابطه ی عجیبمان، نسبت به این...