...

بهم گفت: اگه یه روز بهم دروغ بگی ول میکنم میرم
نشد بگم تو اون دفعه که راستشو بهت گفتم هم ول کردی رفتی!
دروغ من مارو از هم‌ دور‌ نمیکنه، چیزی که هر روز داره ما رو دورتر و‌ دورتر میکنه تلخی حقایقه، نظرت چیه حقیقت و‌ قشنگ کنیم‌ جای اینکه تلاش کنیم زشتیشو بکوبیم‌ تو‌ صورت همدیگه؟!