فیزیک کلاسیک : چگونه ماشین زمان بسازیم ؟ 😮

زمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
زمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

اغلب مردم اصطلاح خط بین المللی زمان (IDL) را شنیده اند: خطی نامنظم که بر حسب قرار داد از اقیانوس آرام و بیشتر در امتداد نصف النهار 180 درحه رسم شده است. خط زمان جایی است که روز تغیر می می کند.

مسافران پس از عبور از این خط از غرب به شرق یک روز به عقب بر می گردند. و به عکس از شرق به غرب یک روز از دست می دهند یا به جلو می روند.

موقعیت خط زمان به دلواه انتخاب شده است و تا حدی خمیده است چنان که از شرق سیبری را در بر می گیرد، سپس دوباره به غرب خم می شوند تا از این سرزمین عبور نکند.

حالا فرض کنید هواپیمایی پر سرعت در مدت شش ساعت دنیا را روی خط استوا دور بزند. در سفر از غرب به شرق در مدت 24 ساعت، چهار بار از خط زمان عبور خواهد کرد و در نهایت چهار روز به عقب بر م گردد! مثلا اپر سفر خود را در 18 فروردین اغاز کند، سر انجام در 14 فروردین به زمین خواهد نشست. در ادامه سفر، مسافران در زمان به گذشته سفر می کنند و در نهایت می توانند رویداد تاریخی را ببنند. اگر برعکس یعنی از شرق به غرب سفر کنند به اینده می روند و می توانند اینده را ببینند.

چگونه می توان ماشین زمان بسازیم ؟؟؟ ایا این استدلال مشکل دارد؟