نه سیاه نه سفید. یه پسر تلخی که حرفای زیادی برای گفتن داره