حریم ، حرمت ، سکوت و ...

کدوم حریم ...؟

حریمی موند ... ؟

حرمت نگاه داشته شد ؟

معنی حریم و حرمت و احترام چیه ؟

حریم چیزی جز جای خاص خودته که فقط حریم خودت باشه و جای کسی دیگه نباشه…؟

اگه قرار باشه حریم تو باشه ولی غیر هم باشه این چه جای حریم نامیدن داره ؟

اصلا حریم همیشه با قید خصوصی شناخته میشه ...!!!

حرمت یعنی حریم نگاه داشتن ...

حریم بعنی حرمت نگاه داشتن ...

سکوت میکنی که چه ؟؟؟

حریم را حفظ کنی ؟؟

حرمتی مبادا بشکنه با شکستن سکوت ؟؟؟

گفتی که در عالم بینهایت کلمات ، سکوت را دوست داری و ...

سکوت کردی چون سکوت را دوست داری !!!

وگرنه کم نشنیدم وقتی که سکوت را دوست نداشتی ...

گاهی سکوت نه به حرمت حریم و حریم حرمت نگاه داشتن ست ، بلکه خزیدن در لاک دفاعی ست و ...

گفتنی‌ بسیار ست و شاید به حرمت حریم و حفظ حریم حرمت و باحترام تمام دوست داشتن ها ، سکوت را چون تو‌ دوست میدارم ...

راستی مگر خواسته ما چه بود ؟؟؟!!!

جز مهر ، محبت ، دوست داشتن ، دوست داشته شدن ، عشق ورزیدن ؟؟؟!!!

پاک و بی آلایش ؟؟؟!!!

نشد چون نخواستی نه اینکه نشد چون نمیشد !!!