انجام وظیفه همیشه هم خوب نیست...


دو تا کارگر درحال کار بودن. یکی زمین رو می کند و دیگری اون رو پر می کرد.

عابری که از اونجا رد می شد ازشون پرسید: «چرا کار بیهوده انجام می دید؟»

یکی از اون ها که از حرف عابر ناراحت هم شده بود, گفت: ما کار بیهوده انجام نمی دیم.

ما همیشه سه نفریم. یکی زمین رو می کنه, دومی لوله رو کار می گذاره و سومی روش رو پر می کنه.

امروز نفر دوم مریض بوده و سر کار نیامده ولی ما چون وظیفه شناسیم اومدیم سر کار و به وظیفه خودمون عمل می کنیم.»

صرفا انجام وظایف خود بدون توجه به وظایف دیگران نتیجه مورد انتظار را به دنبال ندارد.