در ستایش زندگی

خود را باور کن

به توانایی های خود اعتماد داشته باش

بدون اعتماد متواضعانه و واقع بینانه نسبت به توانایی های خود، هرگز نمیتوانیم طعم توفیق و سعادت را بچشیم

ره توشه تو اعتماد به نفس توست

اگر خود را حقیر و ناتوان بدانی

هرگز به آرزوهای بلند خود دست نمیابی

اعتماد زه نفس راهی است که به شناخت

خویشتن می انجامد و شناخت خویشتن موجبات کامیابی و احساس سعادت تو را فراهم می آورد

بنابراین خود را باور کن و تمام توانایی های

نهفته خود را آشکار کن خودرا حقیر نپندار

تو حقیر نیستی

تو پاره ای از کل هستی

خداوند در آیینه وجود تو،

نه تصویر خود را بلکه همه ی خودرا

به تماشا نشسته است

تنها ایمان خلاقانه به این حقیقت است که میتواند بر احساس حقارت غلبه کند

تنها ایمان است که نجات می بخشد


#مسیحابرزگر #یادگار_دوست #عرفانی