خداوند با اراده اش خلق میکند من با خودنویس. http://kardovaisi.blog.ir/