تو کدام یک از اینانی؟

یکی می‌میرد
یکی می‌نویسد
دیگری برمی‌خیزد
یکی آتش می‌زند
یکی دیگر می‌رقصد
یکی عریان می‌شود
یکی گریه می‌کند
دیگری عکس می‌گیرد
یکی دزیده می‌شود
یکی شعار می‌دهد
یکی حرص می‌خورد
یکی دیگر آزاد می‌شود
یکی پول می‌گیرد
یکی پول می‌دهد
یکی جیغ می‌کشد
یکی متجاوز است
یکی مقاله می‌نویسد
یکی فیلتر شکن می‌سازد
یکی به تخمدانش نیست چیزی
یکی منزوی می‌شود
یکی دل تنگ است
دیگری منتظر است
یکی خبر می‌دهد
یکی کاسبی می‌کند
یکی کارتن خوابی می‌کند
یکی شعر می‌گوید
یکی فحش می‌دهد
یکی تیر می‌زند
یکی مو می‌تراشد
یکی فیلم می‌سازد
یکی آشپزخانه دارد
یکی سواستفاده می‌کند
یکی نماز می‌خواند
یکی زنا می‌کند
یکی قالی می‌بافد
یکی خانه خراب می‌کند
یکی خیانت می‌کند
دیگری ساز می‌زند
یکی را به قتل می‌رسانند
یکی را پیوند قلب می‌زنند
یکی گل می‌کارد
یکی قمار می‌کند
یکی در شهر حیران است
یکی از غم گریزان است
یکی نقاشی می‌کند
دیگری سلاح می‌سازد
یکی سبزی می‌فروشد
یکی دیگر استاد عرفان است
یکی معترض است
یکی مادرش مرده است
یکی فکر می‌کند
یکی سکوت می‌کند
یکی حرف می‌زند
یکی می‌خندد
یکی درد می‌کشد
یکی متولد می‌شود.