( یکی از همان حرف‌های خودمانی )

توی تاکسی بودم. پسر جوانی که کنار دوستش نشسته بود، خطاب به دوستش گفت: داخل پرانتز براش نوشتم البته من که برات مهم نیستم.
و من که جلو نشسته بودم، ناخودآگاه از این ظرافت شم زبانی پسر لبخند زدم.
این‌که داخل پرانتز نوشته بود و این‌که داخل پرانتزنوشتنش را داشت برای دوستش هم می‌گفت.

من عاشق تمام حرف‌های داخل پرانتزم.