آیا کم اهمیت تر از زمان هم داریم؟

آیا کم اهمیت تر از زمان هم داریم؟
یه سوال و درد مشترک بین هممون شاید این باشه "آیا زمان مهمه ؟"