بهترین منابع آزمون وکالت


بهترین منابع آزمون وکالت
بهترین منابع آزمون وکالت


منابع تست آیین دادرسی کیفری آزمون وکالت

منابع مطالعاتی آیین دادرسی کیفری آزمون وکالت

منابع مطالعاتی حقوق جزا آزمون وکالت

 • منتخب حقوق جزای عمومی و اختصاصی عباس زاده ( دو جلدی)
 • شرح آزمونی قانون مجازات اسلامی احمد غفوری
 • کمک حافظه حقوق جزا عظیم زاده (سه جلدی)
 • جزای عمومی اردبیلی (سه جلدی)
 • جزای اختصاصی میر محمد صادقی (سه جلدی)
 • حقوق جزای عمومی و اختصاصی

منابع مطالعاتی اصول فقه آزمون وکالت

 • اصول فقه آزمونی دکتر شب خیز
 • اصول فقه دانشگاهی دکتر شب خیز
 • مبانی استنباط حقوق اسلامی ابوالحسن محمدی
 • اصول فقه به بیان نمودار باقری راد
 • کمک حافظه اصول فقه دکتر مرادی

منابع تست اصول فقه آزمون وکالت

 • تست اصول فقه دکتر شب خیز
 •  تست اصول فقه ابوالفضل باقری راد
 • تست اصول فقه دکتر بخشی
 • تست اصول فقه گلستان رو

منابع مطالعاتی حقوق تجارت آزمون وکالت

 • شرح قانون تجارت به طریق موضوعی دکتر پاک نیا
 • قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی دکتر دمرچیلی
 • حقوق تجارت دکتر اسکینی (پنج جلدی)
 • حقوق تجارت رشیدی نسب ( دو جلدی)

منابع تست حقوق تجارت آزمون وکالت

 • تست حقوق تجارت دکتر قربانی
 • ساده ساز حقوق تجارت فرحناکیان
 • تست حقوق تجارت نیلوفر حسینی
 • تست حقوق تجارت دوراندیشان

منابع مطالعاتی آیین دادرسی مدنی آزمون وکالت

 • شرح روان آیین دادرسی مدنی دکتر شکری
 • دوره بنیادین آیین دادرسی مدنی دکتر شمس (سه جلدی)
 • دوره پیشرفته آیین دادرسی مدنی دکتر شمس (سه جلدی)
 • آموزش جامع آیین دادرسی مدنی دکتر توکلی (دو جلدی)

منابع تست آیین دادرسی مدنی آزمون وکالت

 • تست آیین دادرسی مدنی دکتر عمروانی
 • ساده ساز آیین دادرسی مدنی دکتر فرحناکیان
 • تست آیین دادرسی مدنی دکتر السان
 • تست آیین دادرسی مدنی کمالوند

منابع مطالعاتی حقوق مدنی آزمون وکالت

 • قانون مدنی در نظم کنونی حقوقی کاتوزیان
 • شرح جامع حقوق مدنی نموداری افشاری راد
 • شرح جامع قانون مدنی بیات
 • آموزش جامع حقوق مدنی دکتر توکلی

منابع تست حقوق مدنی آزمون وکالت

 • تست حقوق مدنی دکتر شهبازی
 • تست حقوق مدنی دکتر قربانی
 • تست حقوق مدنی جرعه نوش
 • تست حقوق مدنی دوراندیشان
 • آزمون یار حقوق مدنی 

منبع : دادستان بوک