تست مدنی شهبازی

کتاب تست حقوق مدنی / محمدحسین شهبازی
کتاب تست حقوق مدنی / محمدحسین شهبازی


ویرایش جدید کتاب تست حقوق مدنی شهبازی

  • ویرایش جدید کتاب حاوی کلیه سؤالات حقوق مدنی مطرح شده در آزمونهای حقوقی تا پایان سال ۱۳۹۷ می باشد.
  • در این ویرایش برخلاف چاپ های پیشین سعی شده تا سؤالات مرتبط در یک بخش قرار داده شوند. برای مثال كليه سؤالات مربوط به بحث اموال در یک بخش و تمامی پرسش های مرتبط با بحث الزام های خارج از قرار داد و مسؤولیت مدنی در یک بخش قرار داده شده اند. بر این اساس
  • کتاب تست حقوق مدنی  به ۱۱ بخش که هر بخش نیز حاوی چندین فصل می باشد تقسیم شده است
  • ویرایش جدید کتاب تست حقوق مدنی  در دو جلد ارائه می گردد. جلد نخست حاوی سؤالات و مجلد دوم در بر گیرنده پاسخنامه تشریحی می باشد. به نظر می رسد این امر می تواند موجب سهولت کار دانشجویان در مراجعه همزمان به یک سؤال و پاسخ تشریحی آن گردد.
  • در این ویرایش علاوه بر اضافه شدن کلیه سؤالات مطروحه در سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ تمامی سوالات و پاسخ های کتاب به دقت بازبینی، بررسی و در صورت لزوم اصلاح گردیده است .به طوری که سؤالات تکراری و سؤالات مربوط به قوانین منسوخ همگی حذف شده و تنها مرجع آنها در کنار سؤالات موجود قرار داده شده است. همچنین سعی شده تمامی سوالات کتاب بر اساس قوانین جاری کشور پاسخ داده شوند. نکته دیگر آنکه در پاسخ به هر سؤال ارجاع دقیقی به مواد قانونی، آرای وحدت رویه و کتب معتبر حقوقی به عمل آمده است.

ویژگی های  کتاب مجموعه آزمون های طبقه بندی شده حقوق مدنی شهبازی :

ا- دو جلدی بودن کتاب که موجب سهولت کار دانشجویان در رجوع همزمان به یک سوال و پاسخ تشریحی آن می گردد.

۲- ارجاع دقيق پاسخ های تشریحی به مواد قانونی، آرای وحدت رویه و کتب حقوقی معتبر

٣- تقسیم بندی کتاب به بخش های مختلف به نحوی که مباحث مرتبط در کنار یکدیگر قرار گرفته اند.

به روز بودن کتاب به طوری که تمامی سوالات مطرح شده در کلیه آزمون های حقوقی از ابتدای سال ۱۳۷۲ تا پایان سال ۱۳۸۸ در آن آمده است.

منبع : دادستان بوک

خرید ویرایش جدید کتاب تست مدنی شهبازی