هر جمعه آشنایی با یک کتاب... - گوینده و نویسنده متن پادکست کتاب جیبی - کانال ما در ناملیک: namlik.me/channel/676