یک موجود کاملا عادی در حال کشف و درک و ساخت سیستم های کاملا غیر عادی | INTJ | هم بنیانگذار و مدیر فنی در رامونا