راه اندازی و اجرای سپتیک فاضلاب به چه صورت است ؟

سپتیک فاضلاب چیست ؟

در تمامی انواع سیستم های سپتیک تانک فرآیند جداسازی فاضلاب از پساب توسط میگروارگانیسم های طبیعی موجود در مخزن سپتیک تانک صورت میگیرد که قرار است این پساب به محیط بیرون ریخته شود . هرگونه مشکل در جداسازی لجن از پساب فاضلاب سبب اختلال در محیط زیست میشود . در زیر نکاتی بسیار مهم در نحوه اجرای سپتیک فاضلاب و چگونگی عملکردی این سپتیک در صورت استفاده و اجرای درست برای بدست آوردن بهترین عملکرد سپتیک تانک توضیح داده شده است .

نمای داخلی سپتیک فاضلاب

اغلب بایستی در فواصل معینی لجن موجود در مخزن سپتیک تانک که به مرور زمان ته نشین شده است را تخلیه نماییم.( لجن شامل مواد جامد و معلق در مایع رقیق است ) . کارشناسان تصفیه فاضلاب بر این عقیده هستند که بایستی سپتیک فاضلاب بعد از اجرا و راه اندازی حتما در وقت مقرری ( مثلا هر ساله )لجن و مواد متعفن ته نشین شده در سپتیک تانک  نیز تخلیه و به بیرون پمپاژ شوند .تخلیه و پمپاژ بی رویه مواد لجنی موجود در سپتیک تانک باعث خروج باکتری های موجود در سپتیک فاضلاب شده و این پمپاژ بی رویه باعث از بین رفتن باکتریهای بی هوازی و بدنبال آن کاهش بهبود عملکرد سپتیک تانک و توانایی جداسازی مواد جامد از مایع رقیق ( پساب ) نیز میشود حتی این ازبین بردن باکتری ها درون سپتیک تانک باعث کاهش کیفیت تجزیه مواد معلق و جامد لجنی در مخزن سپتیک و به طبع آن باعث کم شدن عمر اقتصادی سپتیک بعد از اجرای سپتیک فاضلاب سبب می شود .

واتیکس دشمن سپتیک فاضلاب

استفاده از وایتکس یا هر گونه پاک کننده های خانگی که حاوی کلر یا مواد ترکیبی کلرین ( گاهی هم از پرکلرین ) باشد باعث کاهش رشد و سبب از بین رفتن باکتری موجود در سپتیک تانک شده و این از بین رفتن باکتریها این اجازه  را میدهد که مواد جامد موجود در مخزن سپتیک افزایش و محیط را برای جداسازی مواد معلق و مایع رقیق دچار مشکل کند که این باعث رشد بی رویه (جلبک) میگردد

از فیلترهای سوپاپ که برای تصفیه فاضلاب در ورودی سپتیک فاضلاب استفاده کنید . چرا که این سوپاپ ها سهولت در کار جداسازی مواد معلق موجود در سپتیک تانک شده و حتی از رشد بی رویه جلبک ها در سپتیک فاضلاب جلوگیری میکنند .
همیشه هر هفته یکبار سپتیک فاضلاب را چک نمایید . چون وقتی میزان لجن در سپتیک فاضلاب افزایش پیدا کند و بازدیدی صورت نگیرد این مواد لجنی در سپتیک تانک فاضلاب بیشتر شده و باعث اختلال در عمل جداسازی در فاضلاب و عدم تولید پساب رقیق عاری از مواد معلق جامد میشود .