نشتی زندگی!

نشتی زندگی!
یه مدل از نشتی زندگی! دو روز پیش برای بار هزارم کوچمونو کندن تا یه لول...