مصاحبه‌ای برای تاریخ؛ از 1392 تا 1400را چگونه تحلیل کنیم؟

مصاحبه‌ای برای تاریخ؛ از 1392 تا 1400را چگونه تحلیل کنیم؟
نویسنده نطق‌های رئیس جمهور: ما در برجام به مسئولین، به رسانه‌ها و به م...