نمایش عمر سایت با php

نمایش عمر سایت با php
چگونه عمر سایت را نمایش دهیم؟