از شنبه . . .

من همیشه خواننده بودم یا خیلی میخواستم فعال باشم.یک کامنت میزدم زیر هر...