۱۶ شهریور؛ روز وبلاگستان فارسی

خب؛در مورد اینکه وبلاگ بهتر است یا تلگرام؛ سخنها گفته شدهمن معتقدم که...