بر سر آنم که گر زدست برآید دست به کاری زنم که غصه سراید