زندگی

هرروز....

دوسوم از بهترین اوقات زندگی اش را

کار می کرد

تا بعد.......................................................................................................................................................................................................................................................................«زندگی» کند.

.....................................................................................................................................................................................................