مدرسه بازار

هفت ساله بود

مادر، کوله اش را بست

و او را به «گاج مارکت» فرستاد ..................................

وقتی برگشت ........

فهمیدند فرزند دلبندشان

"دوازده سال" است به «آزمون» ...

«معتاد» شده است.