نگاه...

هر بار .....

برای «آخرین» بار

نگاهش می کرد

تا ...

«همیشه»

برایش

بماند.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................