وداع

دقیقاً از روزی که

«هیأت علمی» شد

«مطالعه»

را بوسید و گفت:

«هذا فراقٌ بَیْنی و بَیْنِک»

----------------------------------------------

+پی نوشت:

بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران

کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران

............................................