یک ذهن ژولیده و سردرگم که معمولا با نوشتن و حرف زدن، افکار خود را پیشرفت میدهد و کیمیای اول صحبت/متن، با کیمیای پایان آن متفاوت است .