ایران بیشه جوانان اسیر شده

الان که شما در حال خواندن این مطلب هستین در تاریخ 25 / 1 / 98 سیاست مدار ها با از بین بردن ارزش پول و چاپ بیشتر از خزانه عملا هستی و نیستی شما را به باد داده اند مشکل اینجا بود کسانی که میدانستند رفتند و کسانی که نمی دانستند ماندند هر کدوم از یه سوراخی ملت بدبخت رو چاپیدن.

در زدنگی پول همه چیز نیست اما از درجه اهمیت همرده با تنفس انسان قرار دارد با پول می شود یک ملت را به بردگی و فاحشگی کشید با پول می شود یک ملت را به اوج دانش و قدرت رساند اما چیزی که مهم اینده سیاه من و توست. الان مه در خواندن این مطلب هستی چاره ای جز اعتراض و خشونت نمانده.

هر چقدر هم کار کنی و پول در بیاوری دیگر دوچرخه هم نمی توانی بخری تو به پای تورم هم نمی رسی کاری که یهودیان با المان قبل از هیتلر کردند و عمامه به سران با ما.

این مطلب برای ایندگان است نه برای کسانی که در حال زندگی می کنند ما قربانیان اشتباه پدر و مادران خود هستیم نسلی که با نادانی و بی سوادی سه نسل از جوانان را کام غم اندوه کشیدند زندگی ها را تباه کردند و در عصری که رقابت بر سر فتح کره ماه بود درگیر این بودند که انگشتر را در کدام دست بگذارند که سوابش بیشتر باشد.

هنوز هم بعد از گذشت 100 سال از عصر صنعتی ما به ان نرسیدیم و عصر اطلاعات نیز تمام شد و وارد عصر ارتباطات شدیم این هم نیز تمام می شود و ما هنوز سر جای خود ایستاده ایم. ای جوان برای تو ناراحتم که نه اینده داری و نه گذشته ای که به ان افتخار کنی تو را درهیچ جای دنیا ادم حساب نمی کنند و هیچ جا تو را قبول نمی کند ما خار خفیف شده ایم عزتی نداریم طوری که مرزبانان ترکیه به ایرانیان سیلی میزینند و ارمنستانی ها پول هایشان را.

امروز نیاز به دکتر و مهندس نداریم چون کاری برای انها نداریم امروز حق طلبی نیاز داریم .