سخنگوی رسمی آرمان میرعبدالحق. نویسنده تمام وقت-تبلیغاتچی پاره وقت.