تربیت اسلامی

گاهی برخی از پدرها و مادرها از تربیت فرزند، از خستگی ها و دشواری های تربیت فرزند، می نالند.

این قضیه بستگی زیادی دارد به نوع دیدگاه ما و تفکر ما نسبت به تربیت فرزند.

اگر دید ما نسبت به فرزندانمان این باشد که این ها امانت های الهی هستند که خداوند آن ها را به ما امانت داده است و بابت این امانت و نگه داری از این امانت، خداوند به ما نگاه محبت آمیزی می کند، قطعا خستگی جای خود را به نشاط می دهد.

این که رسول خدا(ص) فرمودند: هر کس فرزندش را ببوسد، خداوند برای او ثواب می نویسد، و هر کس فرزند را شاد کند، خداوند روز قیامت او را شاد می کند، قطعا لذت بوسیدن فرزند و محبت به فرزند را چندین برابر می کند.

بدون این حدیث هم لذت بوسیدن و محبت به فرزند بسیار زیاد و لذت بخش است. اما با وجود چنین احادیثی این لذت به بی نهایت می رسد.

و یا در جایی دیگر رسول خدا(ص) فرمودند: فرزندان خود را گرامی بدارید و خوب تربیتشان کنید، تا گناهان شما آمرزیده می شود.

چه قدر این حدیث آرامشبخش است.

یعنی شما دارید به فرزند محبت می کنید و لذت می برید و در عین حال به آمرزش الهی می رسید.

و یا امام صادق(ع) فرمودند: بدون تردید خداوند بر بنده ی خود، به خاطر شدن محبت به فرزندش، رحم می کند.

اگر دید خود را در مورد تربیت فرزند و محبت به کودکان الهی کنید، قطعا لذت و صبر شما چندین برابر خواهد شد.

پیش به سوی جامعه ی آرمانی