تغییر و تحول در زندگی

داشتم از سر کار به سمت منزل برمی گشتم.

این راه را هر روز پیاده می آمدم و برمی گشتم.

در یکی از روزها یک صحنه ای توجه من را به خودش جلب کرد.

صحنه ای که هر روز می دیدم، ولی راحت از کنارش رد می شدم.

اما آن روز نمی دانم چه شد که من را به فکر واداشت.

و همین فکر باعث اتفاقات مهمی در زندگی من شد.

دیدم آب راکدی در آن جا هست و این آب مدت ها و روزها هست که همین گونه راکد این جا مانده بود.

نه آبی به آن اضافه می شد و نه آبی از آن خارج می شد.

به خاطر همین تبدیل شده بود به لجنزار.

نزدیک تر رفتم.

بوی بدی می داد.

پر از کثیفی و لجن شده بود.

همین جوری که داشتم به این آب راکد و کثیف نگاه می کردم، یاد جمله ی معروفی افتادم.

جمله ای که بارها و بارها شنیده بودم، ولی آن را متوجه نشده بودم.

انگار با دیدن این صحنه، فهم این جمله را با تمام وجود حس کردم.

جمله این بود: امیر مؤمنان علیه السّلام فرمود:هر که دو روزش یکسان باشد مغبون گشته است.

تازه داشتم معنی این جمله را می فهمیدم.

چه زیبا فرمودند امام.

یعنی اگر کسی دو روزش یکی باشد، تغییری در زندگی اش اتفاق نمی افتد.

چیزی به زندگیش اضافه نمی شود و هیچ اشتباهی از زندگی اش کم نمی شود.

کسی که تغییری در زندگیش اتفاق نیفتد، مانند آن آبی می ماند که در یک جا بماند و نه آبی به آن اضافه شود و نه آبی از آن کم شود.

زندگی ما هم همین گونه است.

یعنی اگر هر روز ما یکسان باشد، اگر تغییرات در زندگی ما اتفاق نیفتد، اگر خوبی ها را بیشتر نکنیم و بدی ها را از خودمان دور نکنیم، اگر آموزش نبینیم که چگونه باید بهتر زندگی کنیم، حتما ذهن ما و جسم ما و روح ما هم می گندد، کثیفی های زیادی در آن جمع می شود، و نه خودمان از زندگی لذت می بریم و نه دیگران از این که در کنار ما هستند احساس خوبی دارند.

پس باید زندگی شما دو روزش یکسان نباشد و با تغییرات مثبت در زندگی و پیدا کردن نکات مثبت و منفی زندگی و کم و زیاد کردن آن، زندگی شاد و پر از انرژی و زیبایی داشته باشید.

پیش به سوی جامعه ی آرمانی