نوع برخورد والدین با فرزندان

برخورد پدر و مادر با فرزند، یعنی ساخت آینده ی فرزند.

یعنی این که چگونه دارید با فرزندتان برخورد می کنید.
1-برخی از والدین محبت نمی کنند، اما جایگزین محبت، هر چیزی فرزندشان بخواهد، در اختیارش می گذارند.

این والدین، فرزندانی خواهند داشت، که از لحاظ ظاهری خوب است، اما از درون تهی.

2-برخی دیگر از والدین، هم محبت می کنند و هم آزادی بیش از حد، که فرزندانشان فکر می کنند، همیشه، همه باید در خدمت آن ها باشند.

3-برخی دیگر از والدین، هم محبت نمی کنند و هم امکانات را در اختیار فرزندان قرار نمی دهند.

این والدین می گویند: بچه نباید لوس شود.

این فرزندان، مشکلات اخلاقی و رفتاری زیادی را پیدا می کنند.

4-اما برخی از والدین، محبت زیاد می کنند، اما امکانات را به اندازه در اختیار فرزندشان قرار می دهند، نه نامحدود.

این فرزندان هم از لحاظ روحی قوی هستند و هم اهل کار هستند و برای پیشرفت و موفقیت تلاش می کنند.

ان شاالله به عنوان پدر و مادر کمک کنیم، فرزندان فوق العاده ای تحویل جامعه بدهیم. 

پیش به سوی جامعه ی آرمانی