هدفگذاری و هدف داشتن در زندگی

بسیاری از انسان ها، برای زندگی شان هدفی ندارند و همین جوری دارند عمرشان را می گذرانند.

یعنی هدف خاصی برای خودشان مشخص نکرده اند.

اما این که هدف و تعریف هدف چیست؟

https://www.aparat.com/v/wPjD0

نکته ی مهم این جاست که حتی خود خدا هم، برای آفرینش انسان ها هدفی داشته است.

حتی امام حسین(ع) هم برای جنگ با یزید هدف داشته است.

https://www.aparat.com/v/uSR1O
https://www.aparat.com/v/zNTBO


پس هدف داشتن بسیار مهم است و اگر هدفی نداشته باشیم، انگار داریم بیهوده زندگی می کنیم.

https://www.aparat.com/v/yLYVs

پس یکی از مهم ترین کارهای زندگیمان این باشد که چه خودمان و چه همسرمان و چه فرزندمان، هدف داشته باشیم.

پیش به سوی جامعه ی آرمانی