سواستفاده از کودکان

این اصطلاح به زمانی اطلاق می شود که والدین یا افراد مسئول نگهداری، بطور فیزیکی، روانی یا جنسی از کودکان سواستفاده کنند، یا به شرایط آنها بی توجهی کرده یا آنها را رها کنند.


طبق گزارش وزارت سلامت ایالات متحده در سال 2017 تعداد 4.1 میلیون گزارش بدفتاری با کودکان دریافت شد و تعداد کودکان مورد سواستفاده قرار گرفته 7.5 میلیون نفر بود. تعداد 8.6% این کودکان مورد سواستفاده جنسی، 18.3% سواستفاده فیزیکی، و 7.1% بدرفتاری روانی قرار گرفتند. تخمین زده می شود 1720 کودک درسال 2017 بر اثر بدرفتاری و مسامحه جان خود را از دست دادند. تعداد 71.8% این مرگ و میر مربوط به کودکان زیر سه سال است. بیش از 80% این آمار مرگ مرتبط با حداقل یکی از والدین است. بیش از 49% این آمار مرگ و میر مربوط به کودکان زیر یک سال است.


منبع https://bit.ly/2G6X9Po