لینچینگ lynching

فرایندی که در آن گروهی از مردم اقدام به مجازات متهم بدون هرگونه فرایند قانونی میکنند، عموما شامل شکنجه، حلق آویزکردن، سوزاندن، قطع اعضای بدن مثل انگشتان، گوش، اندام تناسلی بعنوان یادگاری در ملع عام بود. بین سال های 1882 تا 1968 بیش از 4700 مورد لینچینگ در آمریکا روی داد که قربانی بیش از 70% آن مردان و زنان سیاه پوست بودند. البته این صرفا اماری است که بطور رسمی به ثبت رسیده است. در بسیاری موارد مردم عموما خانواده و بچه های خود را برای تماشای این مراسم می اوردند و حتی عکس های ان بعنوان کارت پستال استفاده میشد. گاها روزنامه ها برای این وقایع تبلیغات صورت میدادند، بعضی اژانس های ریلی برای تماشای آن بلیط تفریحی میفروختند، و مقامات رسمی در آن شرکت می کردند. بهانه این نوع شکنجه و اعدام ها عموما اتهاماتی چون تجاوز جنسی، دزدی، و بی احترامی به سفید پوستان بود. لینچینگ خصوصا پس از جنگ داخلی و گسترش شهرهای سیاه پوستان و افزایش قدرت سیاسی انها شدت گرفت تا بتواند برتری سفید پوستان را حفظ کند.


منابع:
https://bit.ly/2UtS7Hw
https://bit.ly/2FQOoKL
https://to.pbs.org/2DylTjl