آریا معصومی

از جنگ

پوکه ی فشنگ هایی می ماند

که نیمی از آن ها رفته است

از زیبایی تو

هزار ته مانده ی سیگار

نگاه کن

آن مرد که سیگار بدست می آید

قطار کوچکیست

که اندوه یک رفتن را

آورده است

تا قطاری که روی ریل دود میکند

اندوه هزار رفتن را ببرد


#آریا_معصومی
#رضا_براهنی #احمدرضا_احمدی #گروس_عبدالملکیان #آرش_آذرپیک #شمس_لنگرودی #یدالله_رویایی #منصور_اوجی #آریو_همتی #یارمحمد_اسدپور #علی_باباچاهی

#سپکو #پریسکه #واژانه #شعر_مینیمال

#چامک #سه_گانی #نوخسروانی #کاریکلماتور #عریانک #هایکو #شعرطرح